REGULAMIN
uczestnictwa w Szkoleniach Akademii Stylizacji Babicz and Babicz
w charakterze modelki

z dnia 10.11.2017

 1. Regulamin reguluje zasady uczestnictwa modelek w szkoleniach z zakresu fryzjerstwa i stylizacji, organizowanych przez Akademię Stylizacji Spółka Jawna Małgorzata Babicz, Paweł Babicz Sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254121, posiadającą numer NIP 679-288-58-90, posiadającą numer REGON 12022797200000 (dalej jako „Akademia Stylizacji”). Przez „uczestnictwo modelki w szkoleniu” rozumie się skorzystanie z usługi fryzjerskiej wykonywanej przez klientów szkolenia pod nadzorem instruktora szkolenia.
 2. Na podstawie niniejszego regulaminu Akademia Stylizacji informuje wybrane przez siebie modelki o wybranych szkoleniach. Regulamin stanowi ogólne warunki udziału wybranych modelek w szkoleniach.
 3. Informacje dotyczące zasad i organizacji szkoleń i terminach szkoleń są dostępne na stronie internetowej Akademii Stylizacji, mogą być przesyłane Modelkom w formie wiadomości e-mail oraz SMS, jeśli Modelka wyraziła zgodę na otrzymywanie takich wiadomości, jak również są udzielane telefonicznie pod nr. +48 514 332 001 lub mailowo pod adresem angelika@babiczandbabicz.com.
 4. W przypadku niektórych szkoleń Akademia Stylizacji może przeprowadzić casting – wówczas zainteresowana Modelka może zostać poproszona o stawienie się we wskazanym miejscu i terminie.
 5. Modelka jest zobowiązana stawić się na szkolenie punktualnie, bez osób towarzyszących.
 6. Modelka zobowiązuje się podczas szkolenia posiadać czysty, schludny strój, zaś w części porannej szkolenia – strój w kolorach stonowanych (czarny, szary itp.).
 7. Modelka podczas szkolenia zobowiązuje się do niekorzystania z telefonu komórkowego z wyjątkiem przerw w szkoleniu.
 8. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otwartość na zmianę fryzury w tym w szczególności w przypadku koloryzacji – zmiany koloru włosów, w przypadku strzyżenia – istotnej zmiany fryzury; ostateczną decyzję dotyczą fryzury podejmuje instruktor prowadzący szkolenie.
 9. Szkolenia odbywają się zwykle w godzinach: 8:00 – 13:00, 13:30 – 17:00 i 10:00 – 17:00, jednak godziny szkolenia mogą ulegać zmianie, a w szczególności szkolenie może jednak rozpocząć się lub zakończyć z opóźnieniem. Modelka stosownie do bieżących ustaleń z Akademią Stylizacji będzie brała udział w szkoleniu do jego zakończenia, przy czym w części przedpołudniowej – do czasu informacji od prowadzącego Szkolenie lub Sesję o możliwości ich opuszczenia, zaś w części popołudniowej – do czasu zakończenia prezentacji fryzury na scenie.
 10. Akademia Stylizacji może odmówić modelce uczestnictwa w szkoleniu mimo uprzedniego wybrania jej, jeżeli z przyczyn niezawinionych przez Akademię Stylizacji dopuszczenie Modelki do udziału w szkoleniu nie będzie możliwe. Akademia Stylizacji poinformuje modelkę o odwołaniu szkolenia niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji – w zależności od tego, kiedy zaistnieją ww. przyczyny, modelka może zostać o tym poinformowana w różnym czasie, (w tym także w dniu szkolenia). W takim przypadku Modelka, która została odwołana, jest automatycznie zapisywana na najbliższy wolny termin szkolenia bez konieczności dokonywania zapisu osobiście.
 11. Uczestnictwo w szkoleniach w szkoleniach jest bezpłatne.
 12. Akademia Stylizacji nie zapewnia Modelkom wyżywienia podczas szkoleń.
 13. Modelki niepełnoletnie mogą uczestniczyć za pisemną zgodą rodziców.